WHISTLEBLOWING

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

  1. ústně v budově …………, v kanceláři č. ………………. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  2. písemně na adresu …………………………………… s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ ve vestibulu podatelny,
  3. telefonicky na telefonním čísle …………………….. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,
  4. elektronicky na e-mailové adrese ………………………..

 

Osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému jsou ……………………………………..

Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice je fyzická osoba podávající oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje zákon, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem a Směrnicí.“