Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Exkurze

Odborné exkurze, výstavy a veletrhy na úseku SPŠ

Pro studenty každé technické školy je důležité, aby si své  teoretické vědomosti a dovednosti  získané během školního vyučování mohli doplňovat, prohlubovat a upevňovat kontaktem s praxí. Toto ověřování si, jak se teoretické poznatky uplatňují v praxi, je důležité pro jejich budoucí práci řídících pracovníků a  techniků .Sepětí studentů s odbornou praxí  je výrazné na PSŠ Letohrad v oborech stavebnictví a geodézie, na oboru technické lyceum vzhledem k   odlišným vzdělávacím cílům  oboru chybí (podrobnosti pod heslem technické lyceum). U tohoto oboru vede kontakt s praxí  spíše k posílení některých všeobecných znalostí, což se projevuje například  návštěvou hvězdárny v Hradci Králové, Poslanecké sněmovny a Senátu v Praze či každoroční besedou se spisovateli Klubu autorů literatury faktu (KALF) v prostorách naší školy.
 
K sepětí teoretické výuky s praxí přispívají u oboru stavebnictví  vedle předmětu praxe také exkurze studentů do podniků vyrábějících zdící, izolační, instalační a jiné prvky a materiály a také exkurze na stavby z oblasti pozemního i dopravního stavitelství. Při odborných exkurzích na stavbách a ve výrobnách stavebních materiálů  se studenti seznamují  i s technologiemi stavebních prací a s  parametry stavebních materiálů.
 
Studenti nižších ročníků oboru stavebnictví  navštěvují například cihelnu v Kostelci nad Orlicí, výrobnu izolačních materiálu firmy Isomer CZ  v Častolovicích, zkušebnu betonu podniku Montostav v Liticích, čističky odpadních vod v Letohradě i blízké Písečné, zajímavá je exkurze do bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v letohradské firmě Bocus.
 
Studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru stavebnictví navštěvují  v dubnu Stavební veletrh Brno a v září FOR ARCH v Praze, na kterých se seznamují s moderními stavebními materiály, přístroji a technologiemi. Získané  informace a prospekty jim často slouží jako podklady při vypracovávání cvičných školních stavebních projektů. Zajímavé jsou vždy exkurze na vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách či do Třince do železáren, kde se seznamují s výrobou kolejnic.
 
Studenti dopravního stavitelství navštěvují pravidelně již po mnoho let nejvýznamnější stavby dálnic či železničních koridorů, studenti pozemního stavitelství se seznamují s moderními současnými stavbami v oblasti Letohradska. Exkurze do nízkoenergetické budovy  v lokalitě Sluňákov na Olomoucku byla pro ně zajímavá  i tím, že si v praxi ověřili možnosti úspor energie a zavádění  čistých a obnovitelných  zdrojů energie do stavebnictví.
 
Studenti oboru geodézie získávají nejnovější poznatky o fotogrammetrických přístrojích na pracovišti Vojenského topografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce, kde se také seznamují s problematikou fotogrammetrie, s kartografickou tvorbou a vydáváním map.
 
Také návštěva  Moravského kartografického centra  ve Velkých Opatovicích je, jak se můžete přesvědčit z přiložených fotografií, pro  geodety velice zajímavá jak samotnou budovou expozice, tak také vystavenými exponáty.Expozice je zaměřena na historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách a  na zachycení vývoje geodetických přístrojů a pomůcek. Největším lákadlem je však unikátní plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska z počátku 20. století, která zaujímá  zhruba 100m2 plochy.
 

Semináře a školení

PSŠ Letohrad  v  prostorách školy pořádá několikrát do roka odborné vzdělávací semináře zaměřené na vybraná aktuální témata. Posluchačům  nabízí fundovaný pohled na dané odborné téma v podání firemních specialistů z výrobních a montážních firem. Semináře seznamují posluchače se současnou praxí světových a českých firem a tím jim poskytují ucelený přehled na danou oblast stavebnictví. Posluchači se však neseznamují jen s produkty stavebních firem, novými technologiemi a stavebními materiály, ale zabývají se také souvisejícími otázkami ekonomickými a právními (např. sestavování rozpočtů). Součástí akcí bývá též prezentace významných výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a technologií na českém trhu. Akce jsou zahrnuty do systému celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a jsou přístupné nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Tradičními spolupracujícími firmami jsou již od roku 1998 firmy WIENERBERGER, SCHIEDEL, BRAMAC a CALLIDA, dále firmy YTONG, TONDACH, GEBERIT, BAUMIT, DEKTRADE, STAVONA, ROCKWOOL, RIGIPS a mnoho dalších.
 
Podle dosavadních zkušeností je to krok správným směrem. Prostřednictvím přednášek naši studenti získávají informace o nejnovějších poznatcích ze svého oboru a mají lepší přehled o firmách a jejich praxi. Sami si pak mohou s těmito firmami dojednat vlastní brigádu nebo budoucí zaměstnání. V neposlední řadě je to také velmi vítaná příležitost, jak dostat školu do podvědomí stavebních firem v našem kraji.

Exkurze SOU

Pro žáky všech učebních oborů pořádáme odborné exkurze do okolních i vzdálenějších firem (např. OEZ Letohrad, SILKO Žamberk, Dlouhé Stráně – přečerpávací elektrárna, Dukovany, okolní nástrojárny), při kterých jsou žáci seznámeni s provozem a výrobou.