Metodik prevence

Máš-li problém – hledej zde aneb sociálně patologické jevy

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Ve školním poradenském pracovišti (ŠPP) působí výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli tělesné výchovy a dalšími pedagogickými pracovníky. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). 
 

Vedoucí ŠPP:
Ing. Jiří Štěpánek

Členové ŠPP:
Ing. Michal Volštát, Mgr. Lucie Kalejová, Mgr. Luboš Janeba, Mgr. Zuzana Hovádková.

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRACOVIŠTĚ PSŠ

Učitel janeba.lubos se nevyskytuje v databázi. Já mu píši NEPŘÍTOMEN!!!!!
 • Školní metodik prevence: Mgr. Luboš Janeba, Mgr. Zuzana Hovádková
 • telefon: 465 676 316

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRACOVIŠTĚ SOU

 • Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Kalejová
 • konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:00 (příp. dle dohody)
 • telefon: 465 350 692, 606 317 214

 

S čím se můžete obrátit na školního metodika prevence?

Potřebujete-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v oblasti rizikového chování žáků a dospívajících.

V případě potřeby anonymní konzultace můžete na problém upozornit na https://www.upozorneni.nntb.cz/cs/.

Anonymní schránka důvěry Nenechávej to být https://www.upozorneni.nntb.cz/cs/.  Aplikace Nenechávej to být pro mobilní telefony.

  Google Play pro Android

 

App store pro IOS

Co je prevence rizikového chování?

Podle všeobecného pojetí znamená prevence předcházení či zamezení vzniku nějakého nežádoucího jevu. Za prevenci rizikového chování považujeme jakýkoliv typ výchovných, vzdělávacích, zdravotních, sociálních či jiných intervencí směřujících k předcházení rizikového chování, zamezujících jeho další progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.
Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování

 

Aktivity škol jsou též cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence, k rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech:

 • traumatických zážitků domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí včetně komerčního sexuálního zneužívání a ohrožování výchovy dítěte
 • experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky)
 • rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

 

Prevenci rizikového chování na škole garantuje a koordinuje školní metodik prevence a ředitel školy.