Školská rada

Ve školním roce 2005/06 byla zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Školská rada Průmyslové střední školy Letohrad. Zřizovací listina školské rady byla vydána Radou Pardubického kraje dne 15.12.2005 pod č.j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/74.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada se volí na tři roky, zasedá nejméně dvakrát ročně.
 
Současní členové školské rady:
 
Mgr. Hynek Vrbický
předseda školské rady a člen školské rady za zřizovatele
e-mail: hynek.vrbicky@oez.com
 
paní Jarmila Krejsová
člen školské rady za nezletilé a zletilé žáky
krejsovi@tiscali.cz
 
paní Sylvie Kratochvílová
člen školské rady za pedagogické pracovníky  
e-mail: sylva.kratochvilova@seznam.cz

Činnost rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
Dokumenty, ze kterých činnost školské rady na  PSŠ Letohrad vychází:  
 • Školská rada – citace zákona 561/2004 Sb.
 • Volební řád školské rady
 • Jednací řád školské rady na PSŠ Letohrad