Průmyslová střední škola Letohrad > Projekty > ŠABLONY II PSŠ LETOHRAD

ŠABLONY II PSŠ LETOHRAD

ŠABLONY II PSŠ LETOHRAD
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií a Evropskými strukturálními a investičními fondy.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat jako je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení projektu: 1. září 2019
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2021
Doba trvání projektu: 24 měsíců

Cíl:

Cílem projektu je podpoření profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností, vytvoření potřebných podmínek pro vzdělávání  a zvýšení úspěšnosti žáků.

Aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pomocí vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP akreditovaného v systému DVPP v oblastech zaměřených na cizí jazyky, ICT a osobnostně sociální rozvoj.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím  vzájemných návštěv
Cílem aktivity je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Nové metody ve výuce v SŠ
Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků středních škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.

Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší  individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

Stáže  pedagogů u zaměstnavatelů
Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.

Tandemová výuka
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Tento projekt je podpořen celkovou částkou 1 373 431,00 Kč.
logo_opvvv.jpg
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.